PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Gemaco Techniek

Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving.

De geldende privacy wetgeving wordt door Gemaco Techniek in acht genomen in relatie tot het werken met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk met welke persoonsgegevens wij werken, waarvoor, op welke wijze en binnen welke kaders deze gegevens gebruikt worden. Wij realiseren ons de impact van het verstrekken van persoonsgegevens en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de informatie die wij ontvangen.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemaco Techniek verwerkt bepaalde persoonsgegevens van personen, omdat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij deze gegevens aan ons hebben verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens zoals: voor- en achternaam, adresgegevens, bankgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, Kamer van Koophandelnummer en website.


Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met onze klanten en bedrijven/personen die in ons geïnteresseerd zijn. Wij communiceren via e-mail met nieuws over onze werkzaamheden en adviezen. De gegevens worden alleen gebruikt binnen de kaders van het werkveld van Gemaco Techniek, zijn bij berichten aan meerdere personen tegelijk niet zichtbaar in de adressering van de e-mails en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Daarnaast hebben wij een zakelijke boekhouding met correspondentie met leveranciers en klanten in de vorm van offertes en facturen.


Bewaartermijn

In het kader van de geldende wetgeving is Gemaco Techniek aan wettelijke bewaartermijnen van de bedrijfsadministratie. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. Voor de bedrijfsadministratie geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaren. Wanneer iemand een verzoek indient om diens persoonsgegevens door ons te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 4 weken ná het verzoek worden verwijderd, e.e.a. met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn voor zover van toepassing.


Delen met derden

Gemaco Techniek gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om, verstrekt deze gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend breder bekend maken met toestemming van de persoon in kwestie èn als dit nodig is in het kader van de uitvoering van projecten in diens opdracht. Wij werken verder niet samen met organisaties die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht.


Beveiliging

Gemaco Techniek neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.


Gegevensbeschermingsbeleid

Wij gebruiken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel.
Doel gegevensverwerking:
1. informatieverstrekking nieuws over werkzaamheden
2. offertes en facturatie

Gegevens die verwerkt worden zijn afkomstig van:
Gemaco Techniek,
– personen/bedrijven die geïnteresseerd zijn inGemaco Techniek,
– leveranciers/klanten in het kader van de bedrijfsvoering vanGemaco Techniek

Categorieën persoonsgegevens:
– naam, adres, e-mailadres, website, KvK-nummer en IBAN.

Termijn waarop we de gegevens wijzigen/wissen:
– na wijziging/afmelding door personen zelf, verwerking binnen 4 weken
– conform de wettelijke bewaartermijnen voor bedrijfsadministratie

Gebruik van cookies:
Gemaco Techniek gebruikt geen technische en functionele cookies


Rechten van betrokkenen

Personen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Men kan hiervoor een verzoek indienen gericht aan Marc Geltink via e-mail info@gemacotechniek.nl. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.


Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie (IP adres wordt geanonimiseerd) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen invloed op. We hebbenGoogle niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Facebook | Instagram | Linkedin en Google

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Instagram, Linkedin en Google. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram, Linkedin en Google zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram, LinkedIn en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


Klachten

In het geval er klachten zijn over het hanteren van het privacybeleid kan men zich tot ons wenden via e-mailinfo@gemacotechniek.nl of tot het College Bescherming Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Wij vertrouwen erop hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen zijn wij bereikbaar viainfo@gemacotechniek.nl.