ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Rechten van intellectuele eigendom
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Gemaco techniek doet, op alle overeenkomsten die sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan een gevolg kunnen zijn. De wederpartij word aangeduid als opdrachtgever of koper. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Gemaco techniek de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
  • De rechten op de in 1.1genoemde gegevens blijven eigendom van Gemaco techniek en ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Gemaco techniek niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Gemaco techniek een boete verschuldigd van € 25.000,- . Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
  • Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in 1.1  op eerste verzoek binnen de door Gemaco techniek gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Gemaco techniek een boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
  • Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Adviezen en materialen
  • Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Gemaco techniek krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
  • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen.
  • Opdrachtgever bepaalt en is verantwoordelijk voor de omvang van de doelmatigheid van de te verrichten reparatie(s) en/of andere werkzaamheden. Opdrachtgever beslist over de (technische) specificaties waarop reparatie(s) en/of andere werkzaamheden uiteindelijk worden uitgevoerd.
  • Opdrachtgever vrijwaart Gemaco techniek voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
  • Opdrachtgever mag de materialen die Gemaco techniek wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Gemaco techniek hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.
 • Levertijd
  • Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen
 • Prijswijziging
  • Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogingen voordoen en na de nakoming van de overeenkomst is door Gemaco techniek nog niet voltooid, dan mag Gemaco techniek een stijging in de prijsbepalende factoren doorberekenen aan opdrachtgever.
  • Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vind plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.
  • Als opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de in lid 1 bedoelde prijsverhoging zich voordoet binnen drie maanden na de datum waarop de overeenkomst gesloten is, dan heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
  • Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en Gemaco techniek bereid is deze te gebruiken, mag Gemaco techniek maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.
 • Aansprakelijkheid
  • Gemaco techniek is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van het aan Gemaco techniek toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Gemaco techniek verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
  • Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
   • Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
   • Opzichtschade. Onder opzichtschade word onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk word toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt word;
   • Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
  • Opdrachtgever vrijwaart Gemaco techniek voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Gemaco techniek geleverde producten en/of materialen.
 • Garantie
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen staat Gemaco techniek voor een periode van zes maanden  na (op) levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, behalve als de prestatie bestaat uit het keuren en/of repareren van een object van opdrachtgever, dan zal geen garantie worden gegeven.
  • Geen garantie word gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.
  • Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat Gemaco techniek voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal Gemaco techniek deze herstellen of vervangen. De delen die bij Gemaco techniek hersteld of door Gemaco techniek vervangen worden, moeten franco aan Gemaco techniek worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
  • Opdrachtgever moet Gemaco techniek in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren
  • A. Geen garantie word gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
   • Normale slijtage;
   • Onoordeelkundig gebruik;
   • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
   • Installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of derden.
 • Reclamaties
  • Opdrachtgever kan een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Gemaco techniek heeft gereclameerd.
 • Betaling
  • Betaling word gedaan op de plaats van vestiging van Gemaco techniek of op een door Gemaco techniek aangewezen rekening.
  • Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
   • Bij balieverkoop contant,
   • Als termijnbetaling is overeengekomen:
   • 50% van de totale prijs bij opdracht;
   • 50% van de totale prijs bij oplevering;
   • In alle overige gevallen binnen 8 dagen na factuurdatum.
  • Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van Gemaco techniek een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Gemaco techniek heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
  • Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Gemaco techniek te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Gemaco techniek.
  • De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
   • Een betalingstermijn is overschreden;
   • Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
   • Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
   • De opdrachtgever ( vennootschap) word ontbonden of geliquideerd;
   • De opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
  • Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever direct rente aan Gemaco techniek verschuldigd. De rente bedraagt  10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
  • Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan Gemaco techniek alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van €50,-. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

   • Over de eerste €  3.000,= | 15%
   • Over het meerdere tot €  6.000,= | 10%
   • Over het meerdere tot € 5.000,= | 8%
   • Over het meerdere tot €60.000,= | 5%
   • Over het meerdere vanaf € 60.000,= | 3%

   Als de werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaand berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
   Als Gemaco techniek in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
 • Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
  • Na levering blijft Gemaco techniek eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
   • Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
   • Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
   • Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
  • Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
  • Nadat Gemaco techniek zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Gemaco techniek toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
  • Als Gemaco techniek geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Gemaco techniek te verpanden.